Robert Opron, L'Automobile et l'art


Bestellen: Shop

Order: Shop
Commander: ShopROBERT OPRON, l’automobile et l’art / automobile and art

Robert Opron (1932) wordt als een van de meest invloedrijke en succesvolle stylisten en designers van automobielen beschouwd. Hij bedenkt, ontwerpt, tekent en geeft vorm aan miraculeuze kleine stadsauto’s. Maar ook aan praktische en charmante middenklassers, aan luxueuze en stoere sportwagens, aan handzame en fraaie landbouwvoertuigen, ja onder zijn leiding kwamen zelfs ook functionele Franse (stads)autobussen tot stand. Automobielen ontwerpen voor gewone mensen én voor de happy few, voor jong en oud. Auto’s met humor, met klassieke vormen, met dynamiek en stroomlijn, eenvoud en luxe.

Het ontwerpen van voertuigen is al meer dan vijftig jaar zijn grote passie. Robert Opron is ook een begenadigde kunstenaar en architect. Vandaag de dag is de combinatie van technische kennis en vaardigheden, artistieke nieuwsgierigheid en esthetisch/ kunstzinnige fijngevoeligheid in één man verenigd een zeldzaamheid. Deze intelligente, levendige en humoristische Franse man met zijn grote ervaring is een vakman waar naar geluisterd en gekeken wordt.Robert Opron is in de meest letterlijke betekenis ‘auto’-didact. Kijken naar volumes, lijnen en kleuren. Denken over toekomstige vormen van vervoer. Bestuderen van kunst, cultuur en techniek. Colleges volgen en geven, discussiëren met vakgenoten en mensen met gevoel voor kunst en cultuur. Oefenen en proberen. Spreken met teamleden, met erudiete mensen en met gewone gebruikers van ‘zijn’ producten. Oud-collega’s voerden zijn opdrachten uit en groeiden onder zijn strakke leiding. Hij kijkt en denkt; hij praat en tekent. Gepassioneerd. Keihard. Waarom? Om met zijn creaties, zoals hij zelf eens zei, ‘mensen een beetje gelukkiger te maken’.

Het vak van industrieel vormgever is zwaar. Dat was het vijftig jaar geleden en dat is het nu nog steeds. Maar voor Robert Opron is het een uitermate intrigerend vak, met passie uitgeoefend. Tot op de dag van vandaag. Robert Opron doet verrassende en hoogst actuele uitspraken over het voortbewegen van mensen met behulp van voertuigen. Zijn beschouwingen zijn zoals een journalist het ooit zei ‘om in een gouden lijstje te zetten’. Aan de hand van vaak ongebruikelijke metaforen en contradicties verleidt hij mensen tot luisteren, tot prestaties; journalisten schrijven inmiddels bewonderende artikelen, vakgenoten….Ach, zij en alle vormgevers mogen het zelf zeggen. Talloze liefhebbers van zijn creaties verzamelen en koesteren nu al veel van zijn creaties. ‘Robert Opron, l’automobile et l’art’ geeft een goede indruk van zijn omvangrijke oeuvre en zijn wijze van werken. Oprons boeiende carrière getuigt van een rusteloze en creatieve geest met, zoals gebruikelijk in zijn métier, ups en downs, maar met een verrassende en sprankelende continuïteit. ‘Eerst zijn er de woorden, dan pas de tekeningen en modellen’ Van beide geeft dit boek een overzichtelijke impressie.

Het beschrijft voor het eerst uitvoeriger de ideeën van de vakman Robert Opron en de omstandigheden waaronder hij voor een reeks van automobiel-fabrikanten werkte. Het boek is geschreven voor ontwerpers, stylisten, kunstenaars en de talloze bewonderaars van zijn werk voor Simca, Citroën, Renault/AMC, Fiat/Alfa Romeo en Ligier. Het toont een belangrijk deel van zijn oeuvre en van de onder zijn leiding werkende collega’s. Het schetst voor een breed publiek summier het vak van vormgever van automobielen.

De ‘opmaten’ die Robert Oprons ‘composities’ kenmerken komen aan bod omdat deze vroege werkervaringen van grote invloed zijn geweest op zijn ontwikkeling als ontwerper. Als architect, technisch tekenaar en stylist werkte hij voor een suikerfabriek, de vliegtuigindustrie en Arthur Martin (design bureau voor meubilair, badkamerelementen en huishoudelijke apparatuur). Omdat de wereldkunst en -cultuur voor de kunstenaar Opron een rijke inspiratiebron zijn geweest, toont het boek ook enig vrij werk van hem. De automobiel en kunst; het ligt dicht bij elkaar.De auteur van ‘Robert Opron, l’automobile et l’art’, Peter I. Pijlman, schreef eerder boeken, kinderboeken, beleidsadviezen voor de lokale en nationale onderwijspolitiek van Nederland. Pijlman is gerespecteerd in kringen van liefhebbers van autoboeken, hij schreef talloze artikelen over Robert Opron en zijn werk. Maar zijn bekendheid in het metier verwierf hij met de boeken De Diva en Sa Majesté over de Citroën SM. Let op: het boek ‘Robert Opron, l’automobile et l’art’ is alleen verkrijgbaar in de Engelse of Franse taal.ROBERT OPRON, automobile and art

Robert Opron (1932) is considered to be one of the most influential and successful stylists and designers of automobiles. He has conceived, designed, drawn and shaped miraculous little city-cars as well as practical and charming medium-range cars, luxurious and sturdy sports cars, handy and smart agricultural vehicles, even functional French (city) buses have all been produced under his supervision. He has designed automobiles for both ordinary people and for the happy few, for young and old: cars with a sense of humour, with classical lines, dynamics and streamlining, simplicity and luxury.Designing vehicles has been his passion for over fifty years. Robert Opron is also a gifted artist and architect. It is rare nowadays to find that one man has mastered the combination of technical knowledge and skills, artistic curiosity and aesthetic/artistic sensitivity. This intelligent, lively and humorous Frenchman is a craftsman who commands general respect.

Robert Opron is an ‘auto-didact’ (self-taught man) in the most literal sense of the word. He observes volumes, lines and colours, and thinks about future means of transport. He studies art, culture and technology, takes classes as well as giving them. He takes part in discussions with colleagues, and with people who have a keen sense of art and culture. He is tenacious in his pursuit of the ideal solution and shape. He speaks with his team members, with erudite people and with the ordinary users of ‘his’ products. Ex-colleagues carried out assignments given by him, and developed their skills under his strict supervision. He looks and thinks; he talks and draws. Passionately and driven. Why? ‘To make people a little happier’ with his creations, as he once put it.The profession of industrial designer is as demanding today as it was fifty years ago. To Robert Opron it is a highly intriguing profession, pursued with passion, right to this day. Robert Opron makes surprising and highly actual statements about human transportation by means of vehicles. A journalist once characterized Opron’s observations as ‘fit for a gold frame’. His, often unusual, metaphors and contradictions entice people to listen, to achieve. Journalists express their admiration in their articles, while his colleagues and all other designers no doubt have their own views.

Nowadays, countless admirers collect and cherish many of Opron’s creations. ‘Robert Opron, automobile and art, gives a good impression of Opron’s vast oeuvre and his work methods. Opron’s restless and creative mind is born out by his fascinating career that was marked by the usual professional highs and lows, but always retained a surprising and sparkling continuity. ‘First come the words, then the drawings, and finally the models’. This book gives a well organized impression of both.

For the first time, the views of the professional Robert Opron are highlighted, as well as the circumstances of his work for a number of car manufacturers. This book was written for designers, stylists, artists and numerous admirers of Opron’s work for Simca, Citroen, Renault/AMC, Fiat/Alfa Romeo and Ligier. It shows an important part of his oeuvre and that of the colleagues he supervised. This book’s concise description of the profession of automobile designer is accessible to a wide audience.The characteristic ‘overtures’ of Robert Opron’s ‘compositions’ are included here, as these early work experiences have had a great impact on his development as a designer. Opron worked as an architect, technical draughtsman and stylist for a sugar factory, for the aviation industry, and for Arthur Martin (design bureau for furniture, bathroom elements and domestic appliances). This book also includes some of Robert Opron’s free-style work, because global art and culture have been a rich source of inspiration for the artist Opron. The automobile and art: only a small distance apart.

Peter I. Pijlman, author of ‘Robert Opron, automobile and art’, has previously written other books, including children’s books, and policy documents for local and national educational authorities in The Netherlands. Pijlman is well respected amongst enthusiasts of automobile literature, and he has written numerous articles about Robert Opron and his work. Pijlman acquired professional acclaim with his books about the Citroen SM: ‘The Diva’ and ‘Sa Majesté’ (Her Majesty).ROBERT OPRON, l’automobile et l’art

Robert Opron (1932) est considéré comme l’un des plus influents et populaires stylistes et dessinateurs d’automobiles. Il imagine, crée, dessine et donne forme à de merveilleuses petites voitures citadines, mais également à des voitures de tourisme pratiques et charmantes, des voitures de sport luxueuses et robustes et des engins agricoles maniables et élégants. Il dirigea même la création d’autobus (urbains) français très fonctionnels. Il crée des automobiles pour le Français moyen et pour les privilégiés, jeunes et moins jeunes, des voitures humoristiques, classiques, dynamiques et élégantes, simples et luxueuses.

La création de véhicules est sa passion depuis déjà plus de cinquante ans. Robert Opron est également un artiste et un architecte débordant de talent. Une telle combinaison de connaissances et d’aptitudes techniques, de curiosité artistique et de sensibilité esthétique en une seule personne est de nos jours rarissime. Ce Français intelligent, vif et plein d’humour, doté d'une grande expérience, est un professionnel que l’on écoute et respecte.Robert Opron est un « auto-didacte » au sens le plus littéral du terme, passant son temps à étudier les volumes, les lignes et les couleurs, réfléchir sur les formes futures qu’adoptera le transport, étudier l’art, la culture et la technique, donner et suivre des conférences, discuter avec des gens de son métier et des passionnés d’art et de culture, tester et s’exercer, parler avec les membres de son équipe, ainsi qu'avec des érudits ou avec les simples utilisateurs de « ses » produits. D’anciens collègues ont exécuté ses projets et se sont épanouis sous sa direction énergique. Il regarde et réfléchit, parle et dessine, passionné, inflexible. Dans quel but ? Pour que ses créations, comme il l’a lui-même un jour déclaré, « apportent aux gens un peu plus de bonheur. »

Le métier de styliste industriel est difficile, aujourd’hui tout comme il y a cinquante ans. Mais, pour Robert Opron, c’est un métier extrêmement intrigant qu’il exerce, aujoud'hui encore, avec passion. Robert Opron fait des déclarations d’une actualité surprenante sur le déplacement de l’homme à l’aide de véhicules. Comme l’a un jour dit un journaliste : « Ses considérations sont à mettre dans un cadre doré. » Il séduit le monde et le pousse à l’écouter et à agir à l’aide de métaphores souvent inattendues et de contradictions. Les journalistes sont élogieux et admiratifs, ses collègues… mais laissons-les s’exprimer eux-mêmes à ce sujet.De nombreux amateurs de ses « œuvres » les collectionnent et les chérissent déjà. « Robert Opron, l’automobile et l’art » donne une vue d'ensemble de son œuvre considérable et de sa façon de travailler. La passionnante carrière d’Opron témoigne d’un esprit vivant et créatif, rythmée par des hauts et des bas comme souvent dans ce métier, mais avec une continuité surprenante et pétillante. « D’abord viennent les mots, puis seulement les dessins et les modèles. » Ce livre donne une impression parfaite de ces deux étapes.

Il décrit pour la première fois avec tant de détails les idées du professionnel Opron et les circonstances dans lesquelles il travailla pour une série de constructeurs automobiles. Le livre est destiné aux créateurs, stylistes, artistes et admirateurs de ses travaux pour Simca, Citroën, Renault/AMC, Fiat/Alfa Romeo et Ligier, montrant une partie importante de son œuvre et des collègues ayant travaillé sous sa direction. Il présente de façon schématique au grand public le métier de dessinateur d’automobiles.

Les « ébauches » qui caractérisent les « compositions » de Robert Opron sont également présentées car ces premières expériences professionnelles ont eu une influence considérable sur son évolution en tant que créateur. Il travailla en qualité d’architecte, de dessinateur technique et de styliste pour une raffinerie de sucre, pour l’industrie aéronautique et pour Arthur Martin (bureau de création de mobilier, d’éléments de salles de bains et d’appareils électroménagers). L’artiste Opron ayant largement puisé son inspiration dans l’art et la culture du monde, le livre expose également quelques-unes de ses œuvres artistiques libres. L’automobile et l’art sont ici plus proches que jamais.Peter I. Pijlman, auteur de « Robert Opron, l’automobile et l’art », a également écrit des livres pour adultes et pour enfants, et émis des recommandations stratégiques à la demande des responsables néerlandais de la politique locale et nationale en matière d’enseignement. Pijlman est respecté parmi les amateurs de livres sur les automobiles et a écrit d’innombrables articles sur Robert Opron et ses œuvres, mais c’est aux livres « La Diva » et « Sa Majesté », consacrés à la Citroën SM, qu’il doit sa notoriété dans cette branche.

Specificaties

Luxe editie, gelimiteerde oplage

30,5 cm x 30,5 cm

315 pagina’s

Tekeningen en foto’s en kleur en zwart-wit

Harde kaft met zilver opdruk

Uitgave alleen in het Engels of Frans

Auteur: Peter I. Pijlman

Basisontwerp: Eelco Bos bno
Ontwerp omslag: Valérie Opron

Opmaak en vormgeving: Roland van der Spek en Peter I. Pijlman

Productie: Jan-Tjerk Eelkema, Peter I. Pijlman en Roland van der Spek - Sagitta Productions

Vertaling: Janet Oxnard-Knol (geredigeerd door Brain Cass) (UK) en Dominique Féron (geredigeerd door Mireille Cohendy) (FR)

ISBN:
90-5179-018-X (FR)
90-5179-024-4 (UK)

Prijs: € 95,00, exclusief verzendkosten

Specifications

Luxerious limited edition

30,5 cm x 30,5 cm

315 pages

Drawings en photos in full color and black & white

Hard cover with silver print

Edition only available in English or French

Author: Peter I. Pijlman

Lay-out design: Eelco Bos bno
Cover design: Valérie Opron

Lay-out: Roland van der Spek and Peter I. Pijlman

Production: Jan-Tjerk Eelkema, Peter I. Pijlman and Roland van der Spek - Sagitta Productions

Translation: Janet Oxnard-Knol (edited by Brain Cass) (UK) and Dominique Féron (edited by Mireille Cohendy) (FR)

ISBN:
90-5179-018-X (FR)
90-5179-024-4 (UK)

Price: € 95.00, excluding costs for shipment

Spécifications

Edition luxueuse et limitée

30,5 cm x 30,5 cm

315 pages

Dessins et photographies en couleur et noir/blanc

Couverture rigide avec lettres et logo en argent

Version seulement en Français ou Anglais

Auteur : Peter I. Pijlman

Forme : Eelco Bos bno
Design couverture : Valérie Opron

Mise en page : Roland van der Spek et Peter I. Pijlman

Production : Jan-Tjerk Eelkema, Peter I. Pijlman et Roland van der Spek - Sagitta Productions

Traduction : Janet Oxnard-Knol (rédige par Brain Cass) (UK) et Dominique Féron (rédige par Mireille Cohendy) (FR)

ISBN :
90-5179-018-X (FR)
90-5179-024-4 (UK)

Prix : € 95,00, frais d'expédition non compris

Bestellen: Shop

Order: Shop
Commander: Shop